Jsem náročný a chci bezpečí

Smluvní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě https://nejendobytu.webnode.cz, Ivan Strkáč - bytové doplňky.

Tyto závazné podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ivan Strkáč se sídlem Na Pastvisku 810/7, 747 05 Opava, IČ: 74529358, firma je zapsána - Magistrát města Opavy: Č. j. : MMOP 44407/2009/ZIVN/RoL a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy (které obchodní podmínky neupravují), občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy (které neupravují obchodní podmínky) obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na na druhé straně dodavatel.

Kupní smlouva - objednávka kupujicího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) e-mailovou cestou. Toto potvrzení (ze strany prodejce) se uskuteční do 24 hodin. Pokud k potvrzení objednávky (ze strany prodejce) do 24h nedojde (pravděpodobně nezávislé na vůli prodejce), kontaktujte prosím prodejce na tel. čísle +420 603 936 080. Tímto okamžikem zpětného potvrzení prodávajícím vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinností. Kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a zároveň vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a řádné seznámeni s nimi.

Dodavatel (prodávající) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky či službu.

Kupující - je zákazník našeho internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující,  který spotřebitelem není.

Kupující (spotřebitel) - je osoba, která při uzavírání a plnění této smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (který není spotřebitel) - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá službu za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy - kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a rozumí jim. Kupující souhlasí, že na obchodní podmínky je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít na požádání i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě https://nejendobytu.webnode.cz a kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách našeho internetového obchodu a tím je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Rozpor s kupní smlouvou - V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje  prodávajícího a písemnou formou uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději  poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (nepoškozený výrobek bez známek užívání, záruční list je-li součástí balení, původní obal atd.). Pokud to  již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávájící navíc započíst své skutečné náklady vynaložené a spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

 

Způsob objednání  

    Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji (jméno a příjmení zákazníka, dodací adresa + telefon, e.mail, druh, množství, barva a cena objednaného zboží, případně poplatky PHE) na adresu info.strkac@seznam.cz . Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď emailem na info.strkac@seznam.cz nebo telefonicky. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu emailem.

 

Cena zboží

Uvedené ceny jsou koncové. U elektro zboží si prodávající přiúčtuje recyklační poplatek a poplatek za historický odpad PHE (tyto poplatky nejsou zde uvedeny). Tento poplatek je kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky prodávajícím.

Platební podmínky

Objednané zboží lze uhradit:

1) kombinovaně (převodem) 50% při objednání a 50% při doručení zboží - záloha 50% při každé objednávce

2) dobírkou + doplatek 50%

3) platba převodem - při platbě předem v plné výši sleva 4%

          Zboží bude odesláno do dvou týdnů od potvrzení objednávky. Pokud nebudeme moci z nějakého důvodu zboží doručit, ihned Vás budeme kontaktovat a bude dohodnut další postup ( zrušení objednávky, prodloužení termínu dodání apod. ). Do plného uhrazení faktury je zboží majetkem firmy Ivan Strkáč - bytové doplňky. Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo hrazené objednávky.

Číslo účtu fa Ivan Strkáč - bytové doplňky 228223649/0300 poštovní spořitelna

Přepravní podmínky - zboží bude doručeno prostřednictvím české pošty, případně kurýrní službou. Poštovné a balné je vždy na účet prodávajícího.

 

Záruční podmínky - Na veškeré výrobky se vztahuje záruka 24 měsíců. Zboží, které neobsahuje záruční list, nahrazuje tento doklad prodejní doklad (faktura). Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové, začíná běžet okamžikem převzetí nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě mechanického poškození, je kupující povinen před doručovatelem tuto zásilku zkontrolovat a v případě poškození provest záznam o poškození s přesným jejím popisem, tuto skutečnost nechat potvrdit na místě doručovatelem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s řádným převzetím zboží a stvrzuje, že zboží převzal ve 100 % stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a tyto reklamace budou prodejcem neuznané.

V případě jakýchkoli závad dříve uvedených je kupující povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a to:

1) e-mailem na info.strkac@seznam.cz

2) poštou na adresu Ivan Strkáč, Na Pastvisku 810/7, 747 05  Opava

3) telefonicky na tel.: +420 603 936 080

4) osobním doručením na adr. uvedenou v bodě 2.

Následně zaslat, nebo osobně doručit reklamované zboží v originálním obalu s podrobným popisem závady, kopii prodejního dokladu a uvedením kontaktu kde chce být kupující vyrozuměn o vyřízení reklamace na dříve uvedenou adresu v bodě 2.

Jde-li o vady odstranitelné nebo vada se opakovaně po odstranění projevuje, jde-li o vady neodstranitelné, vady bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu zboží, nebo odstoupení od smlouvy.

Prodávající ma 30 dnů na výřízení reklamace. Tuto  lhůtu lze se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávájící je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruka se nevztahuje

- bylo-li zboží poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením

- nedodržením pokynů pro udržbu

- zboží bylo poškozeno přírodními živly

- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

 

Ochrana osobních údajů

            S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem ( info.strkac@.seznam.cz )nebo telefonicky ( +420 603 936 080 )vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.

 

 Závěrečná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Kontakt

Nejendobytu

info.strkac@seznam.cz

Ivan Strkáč
Přerovecká 271/1b
Opava
74795

+420603936080

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode